Encourages your child to enjoy using their SENSES.